הזמנת אמבולנס בלחיצה אחת

 זמין להורדה

תקנון

 

כללי

1.1. אתר האינטרנט ואפליקציית גט אמבולנס  (להלן: "המערכת ") שפותח ומופעל ע"י גט אמבולנס חברה  בע"מ ח.פ  515566800 (להלן :"החברה"), משמשים כמערכת אלקטרונית  להזמנת שירותי אמבולנסים פרטיים להסעה והובלת המזמין לקופות החולים ולמרכזים הרפואיים ,מלווים מקצועיים להשגחות ביתיות, חוץ ביתיות ,שירותי רחיצה במקלחות, עליה והורדה במדרגות, הסעה לתורים רפואיים , ליווי בבתי החולים ובמרכזים הרפואיים בנוסף לשירותי המתנה ואסיפה בחזרה לבית הלקוח , לחצן מצוקה בזמן אמת (להלן :-השירות ) וזאת ללקוחות המערכת .

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך במערכת ועל כל הזמנה שתתבצע על ידך באמצעותה , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו בעיון ובקפידה .

1.3. גלישה במערכת ו/או הזמנות שירות מהשירותים המוצעים  בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה , לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש במערכת.

1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של החברה ובין אם לא, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

2. אודות המערכת

2.1. המערכת מאפשרת לך באמצעותה לזמן שירותים המוצעים בה (להלן:-השירותים), המופעלים על ידי ספקי חוץ הרשומים במערכת של החברה אך אינם עובדי החברה (להלן :- הספקים החיצוניים ) ,וזאת לשם הובלתך לידי בתי החולים ו/או המרכזים הרפואיים אליהם תיגש ולחילופין מציעה אף שירותי הורדה והעלאת במדרגות  ושירותים נוספים (להלן: "השירותים") הזמנת השירות תעשה בדרך נוחה, מהירה וקלה .

2.2 יובהר כי המערכת משמשת כפלטפורמה בלבד והמשמש כמאגר מידע הנתמך על ידי הזנת פרטים ומידע על ידי המשתמשים והספקים לשם הזרמת מידע ונתונים המועלים על ידי המשתמשים והספקים החיצוניים בלבד , וזאת ללא אחריות מצד החברה על פעולות ו/או מעשים ו/או תלונות ו/או הפרות ו/או תביעות ו/או טענות יהיו אשר יהיו מצד הלקוח לספק החיצוני שהזמין את שירותיו ולהפך .

2.3 כל המידע המוצג במערכת  לגבי ההזמנות ו/או המידע המפורסם על ידי הספקים וההתחייבויות בין הצדדים הינו על אחריותם הבלעדית והאישית של הספקים והלקוחות /המשתמשים בלבד , למען הסר ספק יובהר כי אין באפשרות האתר לאמת את הפרטים והמידע שמתקבל מהלקוחות ומהספקים בנוגע להזמנות ו/או להצעות ו/או לנתונים אשר מזינים  .

2.4 השירות על ידי המערכת מבוסס נתונים המוזרמים על ידי המשתמשים והספקים בו יבצע המשתמש הזמנה ליום ,שעה ויעד ההסעה , והספקים יאשרו לו את ההזמנה אם יחפצו בכך לשם אסיפתו לידי היעד אליו פונה .

2.5 אחריות לשלמות השירות:- הספקים מתחייבים לפעול ככל יכולתם על מנת שהשירות יסופק ללקוח בזמן, אולם אם לאחר קבלת ההזמנה על ידי הספק , וההזמנה הייתה מסוג הזמנות מראש קרי הזמנה לשירות שאינו מבוצע באותו יום של ההזמנה (להלן:- ההזמנה מראש) נאלץ הוא בעל כורחו לבטל את אישורו לקבל את ההזמנה להסעה עליו להודיע זאת לידי הלקוח 12  שעות לפני מועד ההסעה דרך המערכת, ובאם ההזמנה הינה מסוג הקראה קרי הזמנה של שירות שיבוצע באותו יום אך לא פחות משעה ממועד ביצוע השירות בפועל (להלן:-הזמנה /הקראה מידית) על הספק לעמוד בהתחייבותו בהתאם , למען הסר ספק לא תהייה כול טענה כנגד החברה בגין אי עמידה של הספק בהתחייבותו כלל ועיקר וכול הטענות וההליכים יבוצעו בין הלקוח המזמין לבין הספק בלבד ללא כול חובה או חבות מצד החברה , גם יובהר כי אין באמור כדי לפגוע בזכות הלקוח לביטול הזמנה מצדו בהודעה דרך המערכת לספק תוך 12 שעות לפני מועד ההסעה או השירות בהזמנה מראש  אולם באם הביטול נעשה תוך שעה או פחות ממועד קבלת השירות על ידי הספק בהזמנה/הקראה מידית  אזי יבטל הלקוח את ההזמנה ויודיע על כך דרך המערכת .

2.6. התשלום בגין השירות שמקבל הלקוח מאת הספק ישולם לידי הספק בעת הגעתו לאסיפת הלקוח מראש כאשר הסכום המוסכם הינו כולל מע"מ ואל מול חשבונית כדין מאת הספק.

 2.7. טרם ביצוע הזמנה במערכת (להלן: "הפעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה תוך הקלדת מס' טלפון ולאחר מכן יקבל המשתמש קוד זיהוי סודי שעליו להקלידו במשבצת המיועדת לכך לשם ווידוי זהות ולאחר ההזדהות על המשתמש להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה") כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.8. בעת ביצוע הפעולה חובתך להקפיד על מילוי פרטים מדויקים : הזנת פרטים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית עפ"י הוראות חוק  העונשין.

לתשומת ליבך: קוד הזיהוי האישי נועד לשימושך בלבד והנך נדרש לשמור על סודיותו. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, החברה  תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות קוד הזיהוי האישי  שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בקוד הזיהוי הסודי שלך .

 

באחריות מבצע הפעולה להזין פרטים וכתובת מדויקים - שים לב !!! במידה ומבצע הפעולה מזין כתובת שגויה והשירות שהוזמן לא יגיע , לא תהיה למבצע הפעולה אפשרות לטעון כנגד אי קבלת השירות .

פרטי הזמנה ו/או בקשת הזמנה ניתן יהיה לראות אותה תחת רשימת הזמנות שבמערכת.

2.9. השירותים המוצעים במערכת כפופה לקבלת ההזמנה על ידי ספק פנוי שיאשר או ידחה את ההזמנה לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא כול התחייבות מאת החברה .

 

3. כשרות להשתמש באתר

3.1 כל משתמש רשאי לבצע פעולות באתר למעט במקרים הבאים :-

3.2 מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

3.3 מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

3.4 מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

3.5 מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של המערכת ו/או בצד ג' כלשהו;

4. פרטיות

4.1 .  למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה  במועד הרישום למערכת ו/או הנובעים מפעילותו בה  ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה.

4.2 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה החמורה  של החברה.

4.3 לתשומת ליבך: במועד הרשמתך למערכת הנך מצטרף אוטומטית לרשימת תפוצה שבה תקבל עדכונים , וכן הודעות עדכון באשר להזמנה אשר בצעת באתר.

4.4 החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות פרסומיות  , תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של המערכת לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של המערכת במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעה  שתקבל מהחברה. דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות במערכת. לתשומת ליבך: לחברה אין אפשרות או יכולת לדעת האם הנך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הנך מאשר ומתחייב בפני החברה כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

4.5 החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

4.6 החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

5. אחריות כללית בגין פעילות במערכת

5.1 השירות במערכת ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

5.2 החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של המערכת. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות במערכת לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

5.3 החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

5.4 לגולשים לא תהא כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם במערכת, החברה תהא רשאית לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך.

5.5 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

5.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

 

5.7 האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור .

 5.8 החברה אינה ולא תהיה צד, ישיר או עקיף, לשירותי הזמנות . כמו כן, החברה אינה גורם מתווך בעסקאות כאמור ולא תנקוט עמדה במחלוקות, אם וכאשר יתעוררו, בין צדדים שונים בעסקה כאמור. יודגש, כי החברה לא תהא אחראית בשום מקרה להזמנה שלא כובדה במלואה ו/או חלקה או  איננה תואמת את הפרסום ו/או התנאים שסוכמו בין המשתמש הלקוח לבין הספק ביחס  לכל איחור, ביטול, טעות ו/או נזק או חסרון כיס אשר יגרמו לגולש בקשר עם שירות הזמנה

 5.9 במערכת מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות ביקורות, המלצות וחוות דעת המתפרסמות במערכת, אשר מאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי המערכת ("המלצה/ות"). פרסום המלצות וצפייה בתכנים פתוחים לשימושם של כלל הגולשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי הגולש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר.

5.10 המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לנותן השירות, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור.

5.11 החברה רשאית לבטל את ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

5.12 החברה רשאית לדרוש מגולש רשום אשר פרסם המלצה באתר אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או המוצר נשוא חוות הדעת מנותן השירות.

 5.13 התכנים שמפרסמים גולשים באתר אינם מבטאים את דעתה של החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם או דיוקם. החברה אינה נושאת באחריות לתכנים שמפרסמים הגולשים באתר. למען הסר ספק מובהר, כי האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולש שמסר אותם לפרסום, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לגולש ו/או לבתי העסק כתוצאה מכך.

 

5.14 בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום המלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

6. תנאים נוספים

6.1 אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.

6.2 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים במערכת  אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

6.3 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7. שונות

7.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית משפט השלום בכפר סבא או בית המשפט המחוזי לוד לפי הסמכות העניינית .

 7.2 התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 04/01/2017  וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם במערכת הינו הנוסח הקובע בכל עת.

לפנויות הציבור : support@getambulance.com

 

גלישה נעימה